Pravidla používání a omezení nástroje „Gentle Messenger“ („Pravidla“)
1.1 Příspěvky v nástroji Gentle Messenger („Nástroj“) jsou omezeny na předpřipravená slova, animace a zprávy, které jsou uvedeny na webových stránkách značky TIC TAC https://www.tictac.com/cz/cs/ („Webové stránky“), a jejich kombinace.

1.2 Provozovatelem Nástroje na Webových stránkách je společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČO: 60488743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 27347 („Společnost“).

1.3 Společnost je oprávněna jakýkoliv obsah dle vlastního uvážení předběžně prověřovat a/nebo upravovat a vyhrazuje si právo dle vlastního uvážení nahrané příspěvky kdykoliv bez předchozího upozornění a bez záruky odmítnout.

1.4 Uživatel nicméně souhlasí zejména s tím, že nebude pomocí Nástroje vytvářet a sdílet žádné zprávy či obsah, a užívat Nástroj způsobem, který: 

- je hanlivý, zneužívající, obscénní, vulgární, skandální, pobuřující, pornografický, neslušný nebo urážlivý;

- porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany (například hudební díla, audiovizuální díla, fotografie nebo jiné předměty práv duševního vlastnictví, k jejichž zveřejnění uživatel nemá od autora písemné svolení);

- porušuje osobnostní práva nebo právo na ochranu soukromí jakékoliv osoby;

- představuje zpracování osobních údajů bez předchozího souhlasu osoby, jíž se uvedené údaje týkají;

- podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků; směřuje vůči některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob projevy šikany, rasismu, nebo podněcuje ke způsobení fyzické újmy jakéhokoliv druhu vůči jakékoliv osobě či skupině osob;

- propaguje či obhajuje diskriminaci nebo je diskriminující (na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku);

- je jakkoliv nepřesný, nepravdivý nebo zavádějící;

- je protiprávní nebo propaguje jakékoliv protiprávní jednání;

- představuje nebo propaguje protiprávní nebo neoprávněné kopírování, pozměňování, úpravu nebo šíření cizího díla chráněného autorskými právy nebo odkazů na toto dílo, nebo poskytuje informace jak obejít jakékoliv jeho zabezpečení;

- obsahuje skryté vulgarity (např. výrazy typu F@&#);

- obsahuje softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mají přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; nebo

- obsahuje jakoukoliv reklamu, propagační materiály, nevyžádaná obchodní sdělení, spam, řetězově šířené zprávy, pyramidové systémy nebo jakoukoliv jinou formu nabídek zboží či služeb.

1.5 Skupina Ferrero se dle vlastního uvážení může rozhodnout přezkoumat, upravit nebo odmítnout obsah a materiály, které jste vy nebo jiné osoby prostřednictvím Nástroje vytvořili.

1.6 Uživatel je výhradně odpovědný za své jednání při užívání Nástroje, za jakýkoliv obsah nahraný do Nástroje, za vhodnost užívání Nástroje, a dále za veškeré údaje, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiku, fotografie, profily, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy, hudební díla, předměty duševního vlastnictví, aplikace, odkazy a další obsah zveřejněný nebo zobrazený při užívání Nástroje.

1.7 Obsah Webových stránek, Nástroj a práva duševního vlastnictví

Obsah a veškeré další materiály na Webových stránkách stejně jako Nástroj samotný i jeho jednotlivé části, zejména veškeré grafiky, fotografie, texty, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy a ochranné známky („Obsah“) jsou vlastnictvím Skupiny Ferrero a/nebo jejích propojených osob nebo jsou společnostmi ze skupiny Ferrero užívány na základě licence. Bez předchozího písemného souhlasu Skupiny Ferrero nesmí být žádný Obsah jakkoliv kopírován, reprodukován, znovu používán, znovu přenášen, upravován, publikován, přizpůsobován, zveřejňován, nahráván, distribuován, měněn, vysílán ani nesmějí být vytvářena odvozená díla jakéhokoliv Obsahu, a to za jakýmkoliv účelem. Pokud zde není uvedeno jinak, jsou veškeré ochranné známky, obchodní názvy a loga a všechny související názvy výrobků, designové ochranné známky a slogany, které se objevují na Webových stránkách, ochrannými známkami nebo jakýmikoliv jinými (zapsanými nebo nezapsanými) známkami Skupiny Ferrero, jejích propojených osob a/nebo osob, které ji k užívání těchto ochranných známek, obchodních názvů, log nebo dalších označení poskytly licenci. Skupina Ferrero, její propojené osoby a poskytovatelé licencí si výslovně vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu na Webových stránkách. Uživateli není udělena licence k Obsahu na Webových stránkách.

1.8 Užitím Nástroje uživatel souhlasí s těmito Pravidly a uzavírá se Společností smlouvu, jejímž obsahem jsou tato Pravidla a níže uvedené Podmínky zpracování.

1.9 Vztah mezi uživatelem a Společností se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů pomocí Nástroje („Podmínky zpracování“)

1.1  Správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Nástroje je Společnost.

1.2  Nástroj je komunikační služba postavená na technologii rozšířené reality (augmented reality), kterou Společnost nabízí zdarma návštěvníkům Webových stránek a kterou je možno využít pouze za dodržení Pravidel a Podmínek uvedených v tomto dokumentu. Nástroj umožňuje zasílat krátké animované zprávy promítnuté na obraz podobizny nebo postavy uživatele, resp. pozadí snímané kamerou uživatelova zařízení, nebo na kreslené pozadí v uživatelově webovém prohlížeči. Pro účely zaslání a zobrazení animované zprávy formou rozšířené reality vyžaduje Nástroj přístup ke kameře, pohybovým senzorům a základním technickým údajům o hardwarovém a softwarovém vybavení zařízení uživatele. Při užití Nástroje tak dochází ke zpracování těchto osobních údajů uživatele:

  • Obrazový záznam uživatele, případně jiných osob zachycených na záznamu;
  • Prostorová orientace zařízení uživatele;
  • Základní technické údaje o hardwarovém a softwarovém vybavení zařízení uživatele.
1.3  Účelem zpracování uvedených osobních údajů uživatele je poskytnutí Nástroje coby komunikační služby uživateli. Právním základem zpracování uvedených osobních údajů uživatele je uzavření a plnění smlouvy mezi uživatelem a Společností.

1.4  Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím Nástroje pouze po dobu zobrazení zprávy na koncovém zařízení uživatele. Nástroj zejména neukládá obrazový nebo zvukový záznam uživatele. Po ukončení relace na koncovém zařízení uživatele dochází v rámci Nástroje k ukončení zpracování výše uvedených osobních údajů uživatele.

1.5  Pro zpracování osobních údajů prostřednictvím Nástroje Společnost využívá dalších zpracovatelů ze skupiny Ferrero i mimo ni, kteří zajišťují zejména technickou infrastrukturu pro provoz Nástroje. Aktuální seznam těchto zpracovatelů je na vyžádání k dispozici u Společnosti.

1.6  Uživatel může u Společnosti uplatnit svá práva subjektu údajů způsobem a v rozsahu dle Zásad zpracování osobních údajů Společnosti dostupných zde.

1.7  Další informace týkající se zpracování osobních údajů prostřednictvím Nástroje jsou dostupné na základě dotazu zaslaného na adresu privacy.czech@ferrero.com.