Pravidlá používania
a obmedzenia nástroja
„Gentle Messenger“
(„Pravidlá“)
1.1 Príspevky v nástroji Gentle Messenger („Nástroj“) sú obmedzené na predpripravené slová, animácie a správy, ktoré sú uvedené na webových stránkach značky TIC TAC https://www.tictac.com/sk/sk/ („Webové stránky“), a ich kombinácie.

1.2 Prevádzkovateľom Nástroja na Webových stránkach je spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČO: 60488743, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 27347 („Spoločnosť“).

1.3 Spoločnosť je oprávnená akýkoľvek obsah podľa vlastného uváženia predbežne preverovať a/alebo upravovať a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nahrané príspevky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez záruky odmietnuť.

1.4 Používateľ však súhlasí najmä s tým, že nebude pomocou Nástroja vytvárať a zdieľať žiadne správy či obsah a nebude používať Nástroj spôsobom, ktorý: 

- je hanlivý, zneužívajúci, obscénny, vulgárny, škandalózny, poburujúci, pornografický, neslušný alebo urážlivý;

- porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany (napríklad hudobné dielo, audiovizuálne dielo, fotografie alebo iné predmety práv duševného vlastníctva, na ktorých zverejnenie užívateľ nemá od autora písomné oprávnenie);

- porušuje práva na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu súkromia akejkoľvek osoby;

- predstavuje spracúvanie osobných údajov bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa uvedené údaje týkajú;

- podnecuje k nenávisti na základe národnosti, rasy, etnickej príslušnosti, náboženskej príslušnosti, spoločenskej triedy alebo voči inej skupine osôb alebo k obmedzeniu práv a slobôd jej príslušníkov; smeruje voči niektorému národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, spoločenskej triede alebo inej skupine osôb vo forme šikanovania, rasizmu, fanatizmu, nenávisti alebo fyzickej ujmy akéhokoľvek druhu voči jednotlivcovi alebo skupine osôb;

- propaguje či obhajuje diskrimináciu alebo je diskriminujúci (na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku);

- je akokoľvek nepresný, nepravdivý alebo zavádzajúci;

- je protiprávny alebo propaguje akékoľvek protiprávne konanie;

- predstavuje alebo propaguje protiprávne alebo neoprávnené kopírovanie, pozmeňovanie, úpravu alebo šírenie cudzieho diela chráneného autorskými právami alebo odkazov na toto dielo, alebo poskytuje informácie ako obísť akékoľvek jeho zabezpečenie;

- obsahuje skryté vulgarizmy (napr. výrazy ako F@&#);

- obsahuje softvérové vírusy alebo akékoľvek iné škodlivé počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré majú prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia; alebo

- obsahuje akúkoľvek reklamu, propagačné materiály, nevyžiadanú komerčnú komunikáciu, spam, reťazovo šírené správy, pyramídové systémy alebo akúkoľvek inú formu ponuky tovaru alebo služieb.

1.5 Skupina Ferrero sa podľa vlastného uváženia môže rozhodnúť preskúmať, upraviť alebo odmietnuť obsah a materiály, ktoré ste vy alebo iné osoby prostredníctvom Nástroja vytvorili.

1.6 Používateľ je výhradne zodpovedný za svoje konanie pri užívaní Nástroja, za akýkoľvek obsah nahraný do Nástroja, za vhodnosť užívania Nástroja, a ďalej za všetky údaje, texty, súbory, informácie, užívateľské mená, obrázky, grafiku, fotografie, profily, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy, hudobné diela, predmety duševného vlastníctva, aplikácie, odkazy a ďalší obsah zverejnený alebo zobrazený pri užívaní Nástroja.

1.7 Obsah Webových stránok, Nástroj a práva duševného vlastníctva

Obsah a všetky ďalšie materiály na Webových stránkach rovnako ako Nástroj samotný a jeho jednotlivé časti, najmä všetka grafika, fotografie, texty, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy a ochranné známky („Obsah“) sú vlastníctvom Skupiny Ferrero a/alebo jej spriaznených  osôb alebo sú používané spoločnosťami zo Skupiny Ferrero na základe licencie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Skupiny Ferrero nesmie byť žiadny Obsah akokoľvek kopírovaný, reprodukovaný, znovu používaný, znovu prenášaný, upravovaný, publikovaný, prispôsobovaný, zverejňovaný, nahrávaný, distribuovaný, menený, vysielaný rovnako tak nesmú byť vytvárané odvodené diela akéhokoľvek Obsahu, a to na akýkoľvek účel. Pokiaľ nie je v týchto Zmluvných podmienkach uvedené inak, sú všetky ochranné známky, obchodné mená a logá a všetky súvisiace názvy výrobkov, dizajnové ochranné známky a slogany, ktoré sa objavujú na Webových stránkach, ochrannými známkami alebo akýmikoľvek inými (zapísanými alebo nezapísanými) označeniami  Skupiny Ferrero, jej spriaznených osôb a/alebo osôb, ktoré jej poskytli licenciu na užívanie týchto ochranných známok, obchodných názvov, log alebo označení. Skupina Ferrero, jej spriaznené osoby a poskytovatelia licencií si výslovne vyhradzujú všetky práva duševného vlastníctva k všetkému obsahu na Webových stránkach. Používateľovi nie je udelená licencia k Obsahu na Webových stránkach.

1.8 Použitím Nástroja užívateľ súhlasí s týmito Pravidlami a uzatvára so Spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom sú tieto Pravidlá a nižšie uvedené Podmienky spracúvania.

1.9 Vzťah medzi užívateľom a Spoločnosťou sa riadi slovenským právom, najmä zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník a príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Podmienky spracúvania osobných údajov pomocou Nástroja („Podmienky spracúvania“)

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných prostredníctvom Nástroja je Spoločnosť.

1.2 Nástroj je komunikačná služba postavená na technológii rozšírenej reality (augmented reality), ktorú Spoločnosť ponúka bezodplatne návštevníkom Webových stránok, a ktorú je možné využiť iba za dodržania Pravidiel a Podmienok uvedených v tomto dokumente. Nástroj umožňuje zasielať krátke animované správy premietnuté vo forme obrazu podobizne alebo postavy užívateľa, resp. pozadia snímaného kamerou užívateľovho zariadenia, alebo na kreslené pozadie v užívateľovom webovom prehliadači. Na účely zaslania a zobrazenia animovanej správy formou rozšírenej reality vyžaduje Nástroj prístup ku kamere, pohybovým senzorom a základným technickým údajom o hardvérovom a softvérovom vybavení zariadenia užívateľa. Pri použití Nástroja tak dochádza k spracúvaniu týchto osobných údajov užívateľa:

- Obrazový záznam užívateľa, pripadne iných osôb zachytených na zázname;
- Priestorová orientácia zariadenia užívateľa;
- Základné technické údaje o hardvérovom a softvérovom vybavení zariadenia užívateľa.

1.3 Účelom spracúvania uvedených osobných údajov užívateľa je poskytnutie Nástroja ako komunikačnej služby užívateľovi. Právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov užívateľa je uzatvorenie a plnenie zmluvy (týchto Pravidiel) medzi užívateľom a Spoločnosťou.

1.4 Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom Nástroja iba po dobu zobrazenia správy na koncovom zariadení užívateľa. Nástroj najmä neukladá obrazový alebo zvukový záznam užívateľa. Po ukončení relácie na koncovom zariadení užívateľa dochádza v rámci Nástroja k ukončeniu spracúvania vyššie uvedených osobných údajov užívateľa. 

1.5 Pre spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Nástroja Spoločnosť využíva ďalších sprostredkovateľov zo skupiny Ferrero i mimo nej, ktorí zabezpečujú najmä technickú infraštruktúru pre prevádzkovanie Nástroja. Aktuálny zoznam týchto sprostredkovateľov je na vyžiadanie k dispozícii u Spoločnosti.

1.6 Užívateľ môže u Spoločnosti uplatniť svoje práva dotknutej osoby spôsobom a v rozsahu podľa Zásad spracúvania osobných údajov Spoločnosti dostupných tu

1.7 Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom Nástroja sú dostupné na základe dotazu zaslaného na adresu privacy.czech@ferrero.com.